Revitalizace potoka a park
Rakováček
Rokycany
Krajinářsky pojatá revitalizace přibližně půlkilometrového úseku Rakovského potoka v intravilánu města, jejímž primárním smyslem bylo přírodním způsobem (a efektivně) čelit povodňovým průtokům.
Zároveň to však byla příležitost vybudovat Rokycanům park. Přírodní prostor, který bude umožňovat každodenní rekreaci mnoha obyvatelům celého města, nejen těm z přímo přilehlých čtvrtí.
Kompozici parku svým měřítkem definovalo zejména proměnlivě široké složené koryto potoka, jehož tvar vznikl úzkou spoluprací projektanta vodohospodářské části s architektem, dále volněji komponované výsadby domácích druhů dřevin i bylinného doprovodu břehů kynety i průtočných tůní. Rostlinný materiál byl volen s ohledem na přirozené stanovištní podmínky, barevnou i tvarovou kompozici jednotlivých zákoutí i celku.
Bylo dbáno na minimalizaci zpevněných ploch, hlavní parková cesta byla provedena s mlatovým povrchem v šířkovém profilu 1,5 m, ostatní parkové cesty byly provedeny technologií vegetační vrstvy na drenážním podkladu a osety travní směsí odolnou proti sešlapu.
Plošně byly nově použity dva druhy lučního společenství - zaplavovanou část kynety pokrývá travní společenství schopné kompaktního kořenového zápoje (odolá povodňovému průtoku). Na horních nezaplavovaných částech parku byla v úsecích, kde došlo k modelaci terénu, nově založena květatá louka s bohatým druhovým složením, které zajistí stabilitu a krásu společenství i v obtížnějších klimatických poměrech během roku (např. výsušné léto), aniž by zatěžovalo městský rozpočet nutností uměle zavlažovat.
U jednoho z hlavních vstupů do parku vznikl terénní model suchého koryta potoka s průtočnou tůní, která slouží jako pískoviště. Nezaplavované části parku doplňuje další odpočinkový a herní mobiliář, jehož smyslem je nabídnout alternativní venkovní aktivity a prodloužit čas strávený venku.
Zásadní a největší atrakcí parku je samotný Rakovský potok a vzrušující přírodní procesy v něm. A v jeho okolí (hnízdící ledňáček, ocůnová louka, krvavec toten, rak kamenáč…).
Z. Zymáková
M. Holeček, VRV, a.s.